Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definitie
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Likewise academy for NLP & Coaching  (hierna te noemen Likewise ) en opdrachtgever van opleidingen en andere vormen van coaching, trainingen en workshops (hierna te noemen: ’opleiding’).
1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan ieder persoon of bedrijf waarmee Likewise  een overeenkomst sluit tot het verzorgen van opleidingen, ongeacht of
opdrachtgever zelf of een derde deelneemt aan de opleiding.
1.3. Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan de opleiding deelneemt.
Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging krijgt van diens aanmelding via www.likewiseacademy.nl  of een opdrachtbevestigingvan Likewise ondertekent.
2.2. De opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.
2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Likewise.
Artikel 3 Annulering opleiding
3.1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of opdracht voor een opleiding per e-mail of schriftelijk te annuleren.
3.2. De opdrachtgever kan de opleiding tot 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag kosteloos annuleren.
De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan Likewise betaalde bedrag.
3.3. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag, of als de deelnemer na de eerste opleidingsdag de deelname beeindigt of om andere redenen niet aan de opleiding deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.
De deelnemer kan zich laten vervangen, mits de vervangende deelnemer aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding voldoet. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
3.4. Likewise heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, de opleiding te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan Likewise betaalde bedrag. Bij overmachtsituaties (lockdowns) kunnen opleidingen uitgesteld worden of online voortgezet worden. Bij te weinig deelnemers kan de opleiding uitgesteld of afgemeld worden.
3.5 Bij terugbetaling van het door opdrachtgever aan Likewise  betaalde bedrag, wordt een betalingstermijn van 30 dagen aangehouden.
3.6 Voor iedere inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen ingaande op de dag van aanmelding. Bij inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus dan geldt het bedenktermijn, alleen vervalt dit op het 1e lesmoment en de deelnemer daadwerkelijk hieraan heeft deelgenomen.
3.7 Vragen en correspondentie worden binnen 1 week behandeld en vaak binnen 24 uur. Bij zaken waar langer onderzoek voor nodig is, wordt binnen 24 uur gemeld op welke termijn een reactie te verwachten valt.
3.8 Via de telefoniste kunnen berichten worden achtergelaten, worden per mail vastgelegd en de volgende werkdag in behandeling genomen.

Artikel 4 Betaling

4.1. Likewise brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen voor de eerste opleidingsdag.
Als die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na facturering door Likewise. Voor de opleidingen is een gespreide betaling mogelijk, te voldoen naar evenredigheid voor ieder opleidingsblok of in termijnen, indien er een betaalovereenkomst is gesloten met Likewise .
4.2. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Likewise.
4.3. Indien opdrachtgever niet tijdig voor betaling heeft zorg gedragen, dan dient de deelnemer zelf voor betaling zorg te dragen.
Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1. Likewise spant zich in om de gegeven opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
5.2. Likewise is tegenover opdrachtgever en deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal
voor een bedrag van de hoogte van de opleidingsgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als een feit wordt beschouwd.
5.3. Likewise  is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
5.4. Likewise  is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
5.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de krachtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
Artikel 6 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Door cursisten verstrekte informatie wordt door Likewise, diens personeel en/of voor Likewise werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Op al het door Likewise Academy for NLP  & Coaching uitgegeven materiaal, teksten, boeken en blogs is copyright van toepassing. Dat wil zeggen dat niks mag worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Likewise en mag niet gebruikt worden zonder bronvermelding.
Likewise conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.