Ethische code Likewise academy for NLP& Coaching

Ethische code
Likewise academy for NLP & Coaching

1. Ethisch beginsel

LikeWise academy for NLP & Coaching biedt trainingen en opleidingen aan in of vanuit Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP).
 NLP is gebaseerd op vooronderstellingen die het ethisch kader bepalen waarop de methodiek en de communicatie  van  NLP op gebaseerd zijn.
De principes van deze Ethische Code komen overeen met een ‘NLP attitude’.
De Ethische beginselen zijn weergegeven in deze Ethische Code die expliciet onderschreven wordt door de gecertificeerden, medewerkers, trainers, coaches en assistenten van Likewise vanaf nu omschreven als de ‘de deelnemers’ aan de Ethische Code van Likewise.
De cursist, collega, cliënt van de deelnemer wordt hier verder omschreven als ‘de ander’.

2. Ethische Commissie

Likewise heeft een Ethische Commissie die tot doel heeft:
– het  bewaken van de Ethische Code van Likewise ten behoeve
van ieder die deze Ethische Code heeft onderschreven.
– het opstellen en behandelen van een klachtenprocedure.
– deelnemers uitnodigen de ethische beginselen op te volgen, collega-cursisten,
cliënten en opdrachtgevers te respecteren en de vertrouwelijkheid van de
verstrekte informatie te waarborgen.
De Ethische Commissie van Likewise bestaat uit Drie leden, bestaande uit opleider van Likewise een assistent en een onafhankelijke persoon, niet verbonden aan Vidarte.
De Ethische Commissie bestaat uit:

  • Een opleider
  • Een Assistent
  • Een buitenstaander ( onafhankelijk  beroepscoach)

De Ethische Commissie stelt uit haar midden een klachtencommissie samen wanneer er sprake is van een schriftelijk ingediende klacht.
De klachten- commissie behandelt de betreffende klacht volgens de klachtenprocedure van Likewise.
De Ethische Commissie kan zich desgewenst laten bijstaan door externe deskundigen.

3. Uitgangspunten Ethische Code

De Ethische Code van Likewise is gebaseerd op de volgende 5 uitgangspunten:

1.  Respect voor het wereldmodel van de ander

Een deelnemer aan de Ethische Code van Likewise heeft respect voor het wereldmodel van de ander en is, als coach, assistent of trainer, daarbij gericht op het faciliteren van de ander.
De deelnemer zal mensen niet weigeren op basis van ras, huidskleur, overtuiging, religie, handicap, geboorteplaats, sekse, seksuele voorkeur of op basis van enige andere factor die als oneerlijk of discriminerend kan worden beschouwd. 
Een begeleidingsrelatie brengt ongelijkheid in rol tussen coach/assistent/trainer en cliënt/cursist met zich mee. Daarboven hanteert de deelnemer het beginsel van gelijkwaardigheid in een menselijke relatie en staat open voor feedback van de ander.
Ethische Code versie juni 2014

2. Veiligheid, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid

Alle interventies van de deelnemer zijn gericht op het waarborgen van veiligheid van de ander.
Geheel volgens de vooronderstellingen van NLP gelooft de deelnemer in de hulpbronnen van mensen en geeft daarmee vertrouwen aan de ander.
Tenslotte onderschrijft de deelnemer de essentie van coaching en training en wijst de ander daarbij op zijn eigen verantwoordelijkheid.
De deelnemer draagt bij aan het gevoel van veiligheid, geeft mensen vertrouwen en wijst ze op hun eigen verantwoordelijkheid.

3. Vrijheid & zelfbeschikking

Elke interventie van de deelnemer zal gericht zijn op het in stand houden en vergroten van vrijheid en zelfbeschikking van de ander. Daarmee leidt de deelnemer de ander naar persoonlijke en/of professionele groei. De deelnemer zal zijn kennis en vaardigheden bewust gebruiken ten bate van het herstel en welzijn van de ander. Dit betekent dat de deelnemer er op gericht is dat hij de ander geen lichamelijke en/of psychische en/of spirituele schade berokkent. De deelnemer maakt een zorgvuldige inschatting van mogelijke negatieve bijverschijnselen voor de rest van de leefwereld van de ander en stemt de begeleiding daarop af.

4. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

De deelnemer zal op een vertrouwelijke wijze met mensen werken en geen inhoudelijke, gevoelige of privé informatie aan derden geven. 
Anderzijds wint de deelnemer geen informatie bij derden in, dan met uitdrukkelijke toestemming van de ander.
De deelnemer conformeert zich aan dit principe van geheimhouding.

5. Integriteit en ecologie

De deelnemer zal te allen tijde de ecologie bewaken en elke interventie richten op een proces van groei binnen het kader en doel van het proces. 
De deelnemer is zich bewust van het kader en doel van het proces en zal vanuit zijn rol binnen dat kader en doel handelen.
De deelnemer zal op geen enkele wijze overgaan tot tegenoverdracht tijdens het werken met de ander, de deelnemer zal geen eigen behoefte overdragen op de ander. 
De deelnemer kent daarbij zijn grenzen en zal persoonlijke beperkingen in acht nemen.
Bij beperkingen (en overtredingen) van emotionele of ethische aard zal de deelnemer deskundige ondersteuning, coaching of supervisie zoeken.

 4. Overtreden van Ethische Code

In geval van overtreding van de Ethische Code kan de ‘klager’ ertoe overgaan tot het schriftelijk melden van de overtreding en de overtreding van de ‘beklaagde’ onderbouwen.
In dat geval zal de Ethische Commissie een klachtencommissie benoemen en zal de klachtenprocedure in werking worden gesteld (zie klachtenprocedure).

5. Beroepsethiek Likewise

Likewise is aangesloten bij de NVNLP, de Nederlandse Vereniging voor NLP en onderschrijft daarmee de Ethische Code en richtlijnen van deze beroepsvereniging. 
Beroepskwalificaties en beroepsethiek zijn voor Likewise basis principes in het uitvoeren en verder ontwikkelen van het vakgebied van NLP.
Alle NLP trainers van Likewise, die als zelfstandig trainer binnen de NLP opleidingen optreden, zijn internationaal gecertificeerd NLP trainer en gediplomeerd door de ABNLP (American Board of NLP), The Society of NLP of The New York Training Instute of NLP.
Ethische Code versie januari 2014

6. Kwalificatie trainers – coaches

Alle trainers die namens Likewise zelfstandig optreden in bedrijfstrainingen voldoen minimaal aan de volgende specificaties:

– gecertificeerd als NLP Master Practitioner
– assistentschap gevolgd in een of meer erkende NLP opleidingen
– een trainers-training gevolgd een opleiding tot NLP trainer of een vergelijkbare opleiding.
– praktijkervaring als coach, supervisor of mentor.
– een relevante beroepsopleiding, HBO- of Universitair opleidings- of denkniveau.
– ervaring als trainer, opleider of docent
– affectie met het vakgebied of functie van de doelgroep van de training

Alle trainers en coaches van Likewise hebben naast hun NLP kwalificatie, andere beroepsopleidingen gevolgd en zijn veelal aangesloten bij relevante beroepsverenigingen binnen het betreffende beroepsveld. 
Daarbij zijn ze gehouden aan de beroepsethiek van die discipline.
De richtlijnen van de Ethische Code gelden voor alle cursisten van de volgende gecertificeerde opleidingen:

– NLP Practitioner
– NLP Master Practitioner
-
– NLP Masterclasses
– Internationaal gecertificeerd NLP Trainer

7. Formalisering

Vanaf seizoen 2014-2015 zullen alle cursisten van bovenvermelde opleidingen van Likewise voorafgaand aan het examen de Ethische Code ondertekenen om in aanmerking te komen voor certificering.
Alle medewerkers, trainers, coaches en mentoren (NLP trainers in opleiding) van Likewise hebben deze Ethische Code ondertekend.
Ethische Code versie juni 2014